Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu atbalstu PMP prevencijas sistēmas izveidei un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi darbā ar PMP riska grupu, tika nodrošinātas darbnīcas arī Vārkavas vidusskolas pegagogiem.
Mērķis bija veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu izglītības iestādē, ģimenē un sociālajā vidē noteicošiem aspektiem. Veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Vienas darbnīcas saturs tika īstenots 3 moduļos, katrs modulis 4 stundas.

Uzdevumi, ko apguva pegagogi:

  • Veicināt izpratni par PMP riskiem un prasmi īstenot pedagogu un izglītības iestādes darbības pašnovērtēšanu, akcentējot PMP risku mazināšanas iespējas;
  • Veicināt izpratni par PMP risku mazināšanas pieejām un stratēģijām, izmantojot projekta metodiskā atbalsta materiālus;
  • Veicināt atbalsta sistēmas plānošanu izglītības iestādē;
  • Pilnveidot prasmes izstrādāt individuālā atbalsta plānus izglītomajiem PMP risku mazināšanai.
Share this...