Projekts PuMPuRS Vārkavas novadā, Vārkavas vidusskolā ir nenovērtējams atbalsts daudziem skolēniem.

Vārkavas novada pašvaldība kopš 2017. gada oktobra veiksmīgi iesaistās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Kopš Vārkavas novadā tiek īstenots  šis projekts, tā ietvaros individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām saņēmuši 17 5.-12.kl., Vārkavas vidusskolas skolēni. Konsultatīvā atbalsta sniegšanai tika iesaistīti 11 vidusskolas pedagogi.

Vārkavas vidusskolu jau sekmīgi absolvējuši 5 projektā iesaistītie jaunieši. Daudziem iesaistītajiem jauniešiem konsultācijas projekta ietvaros ir palīdzējušas veiksmīgi nokārtot eksāmenus.

Vārkavas vidusskolā darbs projektā turpinās arī šajā mācību gadā.  Katram projektā iesaistītajam skolēnam, sadarbojoties ar vecākiem un pedagogiem, tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Tiek noskaidroti izglītojamā mācību problēmu iemesli. Visbiežāk skolā izmantojam individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu konsultantu atbalsts tiek sniegts matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā. Izglītojamajiem tiek sniegts gan pedagoģiskais, gan psiholoģiskais atbalsts.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, Vārkavas novada pašvaldības jauniešu biedrība “Jaunvide” , veiksmīgi darbojas projektā “Esi drošs un radošs”. Projekts ir vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas turpināt izglītību palielināšanu un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekta laikā 2019/2020. gadā regulāri notiek un vēl turpinās dažādas interesantas aktivitātes: iedvesmojošas un izglītojošas nodarbības par personības izaugsmi, prasmju attīstīšanas aktivitātes, tikšanās ar ārzemju jauniešiem un iedvesmojošām personībām.

Lai mums izdodas motivēt jauniešus tiekties pēc augstākiem mērķiem un, lai jauniešiem ir motivācija tos sasniegt!

Informāciju apkopoja Vārkavas novada pašvaldības koordinatore Inga Some.

ingasome@inbox.lv

Sīkāk par projektu mājaslapā www.pumpurs.lv

 


Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Šis projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mūsu Vārkavas novada pašvaldība ir viena no daudzajām, kura ir iesaistījusies šī projekta īstenošanā. Projekts paredzēts skolēniem no 5. līdz 12.klasei, kuriem ir problēmas mācībās, kuri nevēlas kāda iemesla dēļ apmeklēt skolu, tiem, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest skolu. Izglītība ir vērtība, kura veicina cilvēka karjeras izaugsmi, darba iespējas. Savukārt, tie, kuri nepabeidz skolu, ierobežo  savas karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē viņu turpmāko dzīvi. Projekts tiek īstenots Vārkavas vidusskolā no 2017. gada novembra. Pedagogi vada konsultācijas izglītojamajiem mācību priekšmetos, kuros tiem ir problēmas mācībās, vai arī palīdz atrisināt skolēnu sociālās un psiholoģiskās problēmas. Projekts “PuMPuRS” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pašvaldības pilnvarotā persona projektā “PuMPuRS” Vārkavas novadā Inga Some