Plakāts jauniešiem

Kā kļūt par profesionāli

Klases audzinātāja stundās plānotās tēmas karjeras izglītībā 2020. / 2021. m. g.

Karjeras izglītības programma

METODISKIE MATERIĀLI KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi”un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Skolas bibliotēkā iekārtots Karjeras izglītības stends, kurā apkopota aktuāla informācija par mācību iestādēm Latvijā, studiju iespējām ārzemēs, karjeras izglītības grāmatas, informatīvie materiāli, DVD.


Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit.

Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (e-pasta adrese:  inguna@pvg.edu.lv)

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g. mācību gadam.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Vārkavas vidusskolā 2017./2018.gadā.