VĀRKAVAS NOVADA  DOME

VĀRKAVAS VIDUSSKOLA

Reģ.Nr.90000086898, Skolas iela 4, Vecvārkava,Vārkavas novads, LV- 5335 

tālr.65326655 e-pasts: pasts@varkavasskola.lv


 IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI

Vārkavas novada Upmalas pagastā 

20.10.2020                                                                                                                  Nr.1- 28.2/ 23

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi. 

Izdoti saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 1. punktu.;

Ministru kabineta 27. 11.2018. noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programme paraugiem” 15. punktu un 11. pielikuma 19. punktu, 12. pielikuma 21. punktu;

Ministru kabineta 03.09.2019. noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējas vidējās izglītības programme paraugiem” 20. punktu un 11. pielikuma 16. punktu

 

 Vispārīgie jautājumi

   1. Vērtēšana ir izglītošanās procesa neatņemama sastāvdaļa.
   2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi nodrošina vienotu pieeju skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai skolā, ir saistoši visiem skolēniem un skolotājiem. 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi, uzdevumi un formas.

   1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēnu sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra skolēna sabiedriskai un individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.
   2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:
    1. konstatēt katra skolēna  sasniegumus mācību darbā, ievērojot viņa vajadzības, intereses, temperamentu un veselību;
    2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju, sniegt jēgpilnu atgriezenisko saiti skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai;
    3.   motivēt skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus;
    4. sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācīt skolēnus pašvērtēt savus mācību rezultātus;
    5. veicināt pedagogu, skolēnu, vecāku vai likumisko pārstāvju sadarbību mācību procesā.
   3. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti diagnosticējoši, formatīvi un summatīvi.                                                

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība.

   1. Mācību gada sākumā skolotāji iesniedz administrācijai summatīvi vērtējamo darbu tematus un skaitu mācību gadam mācāmajā priekšmetā, precizējot pārbaudes darbus katram mēnesim un ievietojot to laiku pārbaudes darbu grafikā nākošajam mēnesim e-klasē līdz katra mēneša 27. datumam. 
   2. Skolas administrācija, pamatojoties uz skolotāju, skolas administrācijas un metodisko komisiju ieplānotajiem pārbaudes darbiem un ievērojot MK noteikumos noteikto valsts pārbaudes darbu laiku, apstiprina summatīvi vērtējamos pārbaudes darbus mācību priekšmetos un klasēs mācību gadam. 
   3. Pedagogi izmanto Valsts pamatizglītības un vidējas izgītības standarta un mācību priekšmeta programmas prasībām atbilstošus pārbaudes darbus katrā mācību priekšmetā, nosakot skolēniem summatīvi vērtējamos pārbaudes darbus,  norādot tematus, darbu skaitu tajos, un precīzus to vērtēšanas kritērijus, izmantojot e-klases piedāvāto pārbaudes darbu vērtēšanas metodiku.

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

   1. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747. “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamaizglītības programmu paraugiem.”
    1. 2020./2021. māc. g. – 1., 4., 7. klasē; 2021./2022. māc. g. – 1., 2., 4., 5., 7., 8. kl.;               2022./ 2023. māc.g. 1. – 9. kl.
    2. attiecīgi 2020./2021. māc.g. 2., 3, 5., 6., 8., 9., 11., 12. klasē, 2021./2022. māc.g. 3., 6.,  9., 12. klasē summatīvā vērtēšana notiek pēc iepriekšējiem kritērijiem.
   2. Skolēniem, vecākiem vai skolēna likumiskajam pārstāvim un skolas administrācijai, pēc to pieprasījuma, ir iespēja iepazīties ar izlabotajiem izglītojamo pārbaudes darbiem un to vērtēšanas kritērijiem visos mācību priekšmetos.
   3. Minimālo summatīvi vērtējamo pārbaudes darbu skaitu un tēmu 2. – 12. klasēm semestrī, katrs skolotājs savā mācību priekšmetā nosaka mācību gada sākumā un informē par to izglītojamos un vecākus. Darbu sarakstu pedagogs iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā.
   4. Summatīvi skolotāji vērtē: tēmu nobeiguma pārbaudes darbus (pedagogs ir tiesīgs sadalīt tēmu sīkāk), skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, referātus, praktiskos darbus, prezentācijas, pētnieciskos darbus, radošos darbus.
   5. Pārbaudes darbi var būt mutvārdu, rakstveida, praktiskie un kombinētie.   
   6. 2020./2021. māc.g. 2. – 12. klasē, 2021./2022. māc.g. 3. – 12.klasē, 2022./ 2023. māc.g.         4.- 9. klasē
   7. Diagnosticējošo darbu, mājas darbu, kontūrkaršu, laboratorijas darbu, grupu, pāru darba vērtēšanai  izmantojams formatīvais vērtējums, kurš tiek izteikts %.
    1. 2020./2021. māc. g. -1. klasē, 2021./2022. māc. g.- 1., 2. klasē, 2022./2023. māc. g.    1.- 3. klasē
    2. diagnosticējošo darbu, kontūrkaršu, pētniecisko darbu, grupu, pāru darba vērtēšanai izmantojams formatīvais vērtējums, kurš tiek izteikts apguves līmeņos  (STAP)
   8. Pirmsskolas izglītības grupā caurviju prasmes un mācību jomu sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar 2018.gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem.”
   9. Veicot pārbaudes darbu pārbaudi, skolotājs labo arī pareizrakstības kļūdas un ņem tās vērā, nosakot vērtējumu, ievērojot mācību priekšmeta specifiku.
   10. Skolēniem, kuri nav apmierināti ar iegūto vērtējumu pārbaudes darbā, ne vēlāk kā mēnesi pēc rezultātu paziņošanas, vienojoties ar priekšmeta skolotāju, tiek dota iespēja vienu reizi uzlabot savu vērtējumu pārbaudes darbā. Vienā dienā kārtojot ne vairāk kā divus pārbaudes darbus.
   11. Darba pārrakstīšanai tiek izmantots cits darba variants, kura uzdevumi ir līdzvērtīgi iepriekšējam.
   12. Pilngadīgajiem izglītojamajiem, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības iepazīties ar pārbaudes darba vērtējumu un apstrīdēt saņemto vērtējumu, uzrakstot motivētu iesniegumu skolas direktoram, 3 darba dienu laikā, pēc rezultātu paziņošanas.
   13. Pārrakstītā darba iegūtais vērtējums jāieraksta e- klases žurnālā.
   14. Ja skolēns darbu pārrakstījis, par pamatu ņem pārrakstītā pārbaudes darba vērtējumu, izņemot gadījumu, ja pārrakstītā darba vērtējums ir zemāks.
   15. Ja skolēns pārbaudes darbu nav veicis, viņš, savstarpēji vienojoties ar skolotāju, to var veikt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sākotnējā termiņa.
   16. Skolēniem, kuri nav rakstījuši summatīvo pārbaudes darbu ilgstošas slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, darbu līdz attiecīgā semestra beigām jāuzraksta.
   17. Skolēniem, kuri ilgstoši slimojuši, uzliekot vērtējumu semestrī vai gadā, ņem vērā jau esošos summatīvo pārbaudes darbu vērtējumus.
   18. Vienā dienā skolēniem, nedrīkst būt vairāk par diviem summatīvi vērtējamiem pārbaudes darbiem.
   19. Pārbaudes darba rezultāti jāpaziņo skolēniem, un jāieraksta vērtējums e-klases žurnālā:
    1. Formatīvajiem pārbaudes darbiem – ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā un tiem ir informatīvs raksturs.
    2. Summatīvajiem pārbaudes darbiem – ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā.
   20. Summatīvie pārbaudes darbi izsniedzami skolēniem izskatīšanai. Tie glabājami pie mācību priekšmetu skolotājiem līdz attiecīgā mācību gada beigām.
   21. Skolēnu summatīvie mācību sasniegumi visās klasēs (1.- 3. klasei apguves līmeņos,              4.-12. klasei 10 ballu skalā) tiek apkopoti 1., 2. semestrī un gadā. Uzliekot semestra un gada vērtējumus, tiek ņemti vērā tikai summatīvi vērtētie pārbaudes darbi. Vērtējumi tiek ierakstīti skolēnu liecībā.
   22.  Ja skolēns bieži kavē skolu, tad paredzētos summatīvi vērtējumos pārbaudes darbus kārto tad, kad ieradies skolā. Mācību gada beigās skolēniem, kuriem nav vērtējuma 1. semestrī vai gadā, atļauts kārtot apkopojošo pārbaudes darbu par 1. semestra vai gada  mācību vielu.
   23.  Ja skolēnam nav vērtējuma abos semestros, tad viņam nav vērtējuma arī gadā.
   24. Skolotājs ir atbildīgs par skolēniem ielikto vērtējumu, prot to pamatot un izskaidrot skolēniem, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.
   25. Ja skolēns izpildījis pilnīgi visas saistības, izliekot semestra un gada vērtējumus, skolotājs strīdus situācijā, ņem vērā skolēnam draudzīgāko vērtējumu.
   26. Apzīmējumu “nav vērtējuma” (n/v) lieto:
    1.  ja skolēns mācību stundā ir piedalījies, taču skolotājam nav iespējams ielikt vērtējumu par darba izpildi, atbilstoši tā vērtēšanas kritērijiem.
    2. apzīmējumam “nav vērtējuma” ir informatīvs raksturs saziņai ar vecākiem. Tas neietekmē vērtējumu semestrī un gadā.

Sadarbība ar vecākiem.

   1. Skolas administrācija un klašu audzinātāji regulāri informē vecākus par skolā noteikto vērtēšanas kārtību un izmaiņām tajā.
   2. Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja iepazīties ar sava skolēna mācību saniegumu vērtēšanas kārtību.
   3. Pedagogiem regulāri jāinformē vecāki par skolēnu mācību sasniegumiem, veicot attiecīgus ierakstus skolēnu dienasgrāmatās, sniedzot informāciju klases vecāku sapulcēs, Vecāku dienās un individuālajās sarunās.
   4. Sarunā ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogam atļauts izmantot tikai tos e-klases žurnālā izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku vai likumiskā pārstāvja bērnu.
   5. Klases audzinātāji reizi mēnesī apkopo katra skolēna sekmes atzīmju izrakstā vai skolēna dienasgrāmatā, un informē par tām attiecīgo skolēnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus.  

Mājas darbu un rakstu darbu vērtēšana.

   1. Mājas darbiem jābūt jēgpilniem, skolotājs pamato to nepieciešamību, skaidro vērtēšanas kritērijus.
   2.  Mājas darbu veidi:
    1. rakstiski uzdevumi no mācību grāmatas skolēnu burtnīcās;
    2. rakstiski uzdevumi darba burtnīcās (lapās);
    3. rakstiski radoši uzdevumi (domraksti, esejas, jaunrades darbi u.c.) burtnīcās vai uz lapām;
    4. rakstiski pētnieciskie uzdevumi (izvērsti referāti, pētījumi, projekti u. c.);
    5. praktiskie darbi (zīmējumi, kolāžas, izstrādājumi no dažādiem materiāliem u. c.);
    6. mutiski sagatavoti uzdevumi (atbildes uz jautājumiem, stāstījums, diskusija u. c.);
    7. kombinēti radošie uzdevumi.
   3. Mājas darbs var tikt pielīdzināts summatīvajam pārbaudes darbam un vērtējums izteikts 10 ballu skalā (rakstiski radošie darbi, pētnieciskie darbi, kombinētie radošie darbi). Novērtēšanas formu izvēlas skolotājs, pamatojot skolēniem izvēli un iepazīstinot ar vērtēšanas kritērijiem iepriekšējā mācību stundā.
   4. Vērtējums par šiem darbiem tiek izlikts e-klases žurnālā .
   5. Neliela apjoma mājas darbus skolotājs izlabo līdz nākošajai mācību stundai, lielāka apjoma – nedēļas laikā.
   6. Ieteicams neuzdot mājas darbus uz brīvdienām.
   7. Skolotājs informē par mājas darbos pieļautajām kļūdām, darba izpildes kultūru un noformējumu.

 Ieraksti klašu, vispārējo sekmju kopsavilkuma žurnālos un liecībās.

  1.  Ieraksti klašu žurnālos, vispārējo sekmju kopsavilkuma žurnālos un liecībās veicami saskaņā ar e-klases piedāvāto metodiku.

 

Sasniegumu vērtēšana Valsts noteiktajos pārbaudes darbos.

   1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana Valsts pārbaudes darbos notiek saskaņā ar tajos noteikto kārtību.     

Noslēguma jautājumi.

  1. “Vārkavas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi” stājas spēkā ar   2020. gada 20 .oktobri.
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2020. gada 31. augusta “Vārkavas vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumus”.

 

                

   Vārkavas vidusskolas direktore:                                                                               I. Kivleniece