Vārkavas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes

 2018./ 2019. m. g.- Realizēt Latvijas simtgadei veltītos pasākumus. Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana.

2019./ 2020. m. g.- Iesaistot izglītojamos interešu izglītībā, veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

2020./2021. m. g. – Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, gatavojoties skolas 100 gadu jubilejai. Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un novadu veicināšana.