Vārkavas pamatskolas audzināšanas darba prioritātes

2021./2022. m. g.

Izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā vērtībām.

Mazināt mobinga izpausmes skolēnu vidū, attīstot līdzcietību, savaldību un toleranci

2022./2023. m. g.

Skolas pozitīva tēla veidošana vietējā kopienā, iedzīvinot mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās un skolēnu, skolotāju un vecāku savstarpējās attiecībās skolas vērtības: Atbildība. Sadarbība. Attīstība.

2023./2024. m. g.

Stiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, patriotismu, līdzdalību, attīstīt katra izglītojamā kompetences un talantu, pilnveidot savas izglītības un karjeras plānošanas iespējas.

 Vārkavas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes

 2018./ 2019. m. g.- Realizēt Latvijas simtgadei veltītos pasākumus. Pilsoniskās līdzdalības un iniciatīvas, lojalitātes un patriotisma veicināšana.

2019./ 2020. m. g.- Iesaistot izglītojamos interešu izglītībā, veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

2020./2021. m. g. – Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, gatavojoties skolas 100 gadu jubilejai. Izglītojamo pašiniciatīvas, atbildības un lepnuma par skolu un novadu veicināšana.