https://centrsdardedze.lv/vecakiem/

https://drosaberniba.lv/about

https://nekluse.lv/sadarbibas-skolas-2022-2023/

https://www.mammamuntetiem.lv/notikumi-un-svetki/valsts-svetki/42622/10-jautajumi-un-atbildes-par-latviju-ko-izrunat-ar-berniem?fbclid=IwAR0HzKEWS_CMacTi0k7yukJp9v6s02xRoVwFvrpnV78n_KoaWXYPjmhTKBc

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās

Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti

Tiešsaistes diskusija

https://www.youtube.com/watch?v=VaTdR-M0Z_E


Vārkavas vidusskolas vecāku sapulces 2020. / 2021. m.g.

Klase Sapulces tēma Laiks Piezīmes
1. 1. Skolēnu mācību un audzināšanas darbs

1.klasē.

2. Klases vecāku komitejas vēlēšanas.

septembris
  1. 1.klases skolēnu adaptācija.(Tikšanās ar skolas psiholoģi.)

2. Skolēnu lasītprasmes un rakstu kultūras izkopšana.

oktobris
   Pareiza runa(Tikšanās ar logopēdi). marts
  1.Ceļā uz 2.klasi.

2. Uzdevumi vasarai.

maijs
2. Mācību gada sākuma aktualitātes. septembris
  Vecāku nostāja bērnu audzināšanā(skolas psihologs.)

Mācību rezultātu vērtēšana 2.klasē. Mācību darba izvērtēšana. Ārpusstundu  darbs.

oktobris
  Semestra izvērtējums. Gatavošanās Ziemassvētku pasākumam. decembris
  Brīvais laiks, tā saturīga pavadīšana. marts
  Mācību gada izvērtējums. Kopīgo pasākumu organizēšana. maijs
3.  Skolēnu mācību un audzināšanas darbs 3.klasē. septembris
  Skolas un ģimenes sadarbības modelis kompetencēs balstītā izglītībā. novembris
  Kā runāt ar savu bērnu? ( Tikšanās ar skolas psihologu)  Sadarbības prasmes.

 

februāris
  Kā veicies 3.klasē? Uzdevumi vasarai. maijs
4. Organizatoriskā sapulce”Jaunais mācību gads.” septembris
  Skolēnu adaptācija skolā.Psiholoģes novērojumi. Skolēnu sekmes, ārpusklases pasākumi. oktobris
  Gatavošanās Ziemassvētkiem. Skolēnu sekmes 1.semestrī. decembris
  Skolēnu sekmes. Dienas režīms. marts
  Skolēnu sekmes šajā mācību gadā. Ārpusstundu nodarbību izvērtējums. maijs
5. Sveiki, pamatskolas gadi! septembris
  Mani 1.semestra panākumi un ceļš uz nākamajiem sasniegumiem. decembris
  Es – klasesbiedru vidū. Cieņa un pieklājība. marts
  Manas vērtības. Ģimene kā viena no tām. maijs
6.  Aktuālais 2020./21.mācību gadā: 6.klases skolēna vajadzības. septembris
  6.klases diagnosticējošie darbi, veselība un drošība Covid – 19 pandēmijas laikā. oktobris
  IT iespējas un draudi. Vecāku iespējas kontrolēt savu bērnu darbošanos datorā. marts
  Mācību gada ieguvumi, mācības. maijs
7. Aktuālais 2020./21.mācību gadā: 7.klases skolēna vajadzības. septembris
  Vecāku atbalsts jaunajā izglītības posmā, arī kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā un drošība Covid – 19 pandēmijas laikā. oktobris
  Karjeras izglītībai svarīgie jautājumi 7klasniekam un viņa vecākiem. marts
  Mācību gada ieguvumi, mācības. maijs
8. Pusaudžu vecumposma īpatnības un sekmes. oktobris
  Pateicība vecākiem par sadarbošanos. decembris
  Attieksme, apņemšanās, uzmundrinājuma vārdi. janvāris
  Sekmes, pozitīvo emociju pozitīvā loma. marts
  Pateicība vecākiem par izturību, sadarbību. maijs
9. Mācīšanās veidi un iespējas. novembris
  Izglītības nozīme bērna nākotnē. janvāris
  Mērķi un sasniegumi. marts
11. Iepazīšanas ar vecākiem. Mācību gada aktualitātes. septembris
  Pirmā semestra starprezultāti. novembris
  Otrā semestra starprezultāti. Aktualitātes marts
12. COVID -19 ietekme uz mācību procesu, uzdevumi turpmākā periodā. Skolas tradicionālie pasākumi – Skolotāju diena. septembris
  Sekmes 1. semestrī. Klases goda svētki – žetonu vakars. Organizatoriskie jautājumi. janvāris
  Pavasaris – saspringts mācību periods. Profesionālā karjera nākotnē. marts
  Noslēguma pārbaudījumi. Izlaidums. Organizatoriskie jautājumi. maijs

Klases vecāku sapulču norises laiki var tikt mainīti sakarā ar epidemoloģisko situāciju valstī.

                                                                      Sastādīja: Klašu audzinātāju MK vadītāja H.Ērgle


Vārkavas vidusskolas un skolēnu vecāku sadarbība 2020./2021.m.g.

Mēnesis Sadarbības forma
Septembris Vecāku diena skolā:

* Zinību svētki.

* Informatīva skolas vecāku sapulce.(Aktualitātes jaunajā mācību gadā. Piesardzības pasākumi COVID 19 laikā.)

#  Skrējiens „Vārkavas bezceļi 2020”veltīts Tēvu dienai.

# Kopīga filmas „Acis man zilas, zaļas” noskatīšanās un tikšanās ar radošo grupu.

#  Ziedu paklāju veidošana.

#  Līdzdalība Olimpiskajā dienā un Olimpiskajā nedēļā.

#  Miķeļdienas gadatirgus.

Oktobris #  Skolotāju diena.

#  Nodarbību cikls”Tavai karjerai.”

#  Skolas apkārtnes sakopšanas talka(Labo darbu nedēļa).

Novembris #  Vakarēšana Vārkavā.

#  Lāčplēša diena.

#  Izstāde”Vārkavas vidusskolas vēsture fotogrāfijās.”

#  Makulatūras vākšanas konkurss”Tīrai Latvijai.”

Decembris #  Ziemassvētku tirdziņš.

#  Piedalīšanās Ziemassvētku pasākumos.

#  Skolas padomes sēde.

#  Labdarības akcija „Ziemassvētki visiem”.

Februāris #  Projektu nedēļa”Vecāku atgadījumi, anekdotes, piedzīvojumi skolas laikā.”

#  Žetonu vakars.

# „Pogu” vakars.

#  Psiholoģiska nodarbība pirmsskolas grupiņas bērniem un 1.-4.kl.skolēniem    pie gaismas galdiem.

Marts #  „Iespējamā misija” (Vecāku profesiju izpēte)

#  Putnu dienas(Stārķu ligzdu uzskaite, fotografēšana, kartēšana).

Aprīlis #  Jautrās Lieldienas.

# Jura dienas gadatirgus.

#  Skolas padomes sēde.

# Spēle dabā”Vārkavas novada vietas un skolas stāsti.”

Maijs #  Pasākums veltīts Mātes un starptautiskajai ģimenes dienai.(Gada atskaites koncerts)

#  Skolas apkārtnes sakopšanas talka.

#  Skolas Goda svētki.

#  4.klases atvadas no sākumskolas.

#  Vecāku sapulce pirmsskolas grupiņā.

Jūnijs #  9.klases izlaidums.

# 12.klases izlaidums.

# Pasākums”Vārkavas vidusskolai- 100.”

Jūlijs- augusts #  Novada sporta svētki.

#  Skolas padomes sēde.(augusts)

Visu mācību gadu #  Klašu vecāku sapulces un klašu pasākumi pēc klašu audzinātāju darba plāna, skolas ziņu publicēšana pašpārvaldes ikmēneša izdevumā.

                                            Sastādīja:………………………/H.Ērgle/, Klašu audzinātāju MK vadītāja