Punkti Saturs Uzstāšanās Ieguldītais darbs, noformējums Attieksme Oriģinalitāte Izmantotā literatūra
3 Teksts ir atbilstošs noteiktajai tēmai, aptverošs, saistošs,

ieinteresējošs, pārdomāts, bez liekvārdības

Uzstāšanās pārdomāta, sagatavota, teksts netiek lasīts no slaidiem, nepieciešamības gadījumā runātājs ieskatās piezīmēs, tiek ievērotas pauzes, ir kontakts ar klausītājiem. Uzstāšanos klausoties un redzot slīdrādi, jūtama pārliecība par to, ka runātājs ir pamatīgi iepazinis tēmu. Gatavojoties ir izmantota daudzveidīga literatūra, daudz laika veltīts, lai sagatavotos, teksts, izlīdzināts, noformēts, nav pareizrakstības kļūdu Darba autors ir ieinteresēts tajā, ko runā, spēj ieinteresēt arī klausītājus, rada vēlmi iepazīt prezentēto darbu vairāk, izsmeļoši atbild uz jautājumiem. Pārsteidz ar kādu īpašu „rozīnīti”, netradicionālu prezentēšanas metodi, īpaši piemeklētiem efektiem, oriģinālu skatījumu uz tēmu Darba veidošanā izmantoti 5 vairāk un informācijas avoti
2 Teksts ir atbilstošs izvēlētajai tēmai, secīgs, bet nesaista klausītāju. Uzstāšanās pārdomāta, teksts tiek lasīts no piezīmēm, tas papildina slaidos ietverto informāciju Darbs sagatavots labi, runātājs ir pārliecināts par savu uzstāšanos, bet ir pareizrakstības kļūdas. Darba autors ir ieinteresēts tajā, ko runā, bet nespēj aizraut citus, prot labi atbildēt uz jautājumiem. Darba autors ir centies padarīt savu darbu oriģinālu, bet jūtamas nepilnības Darba veidošanā izmantoti 3 – 4 informācijas avoti
1 Teksts atbilstošs tēmai, bet pārāk plašs vai pārāk īss, veidots, lai iegūtu vērtējumu Uzstāšanās nav pārdomāta, informāciju nolasa no slaidiem Darbā  nav sava teksta, jūtams, ka pārsvarā izmantotas Copy/Paste funkcijas Runātājs stāsta bez intereses, uz jautājumiem atbild nepārliecinoši. Ideja laba, bet īsti nesanāk pasniegšana Darba veidošanā izmantoti 1 -2 informācijas avoti.
0 Teksts neatbilst tematam Darbs nodots bez uzstāšanās. Visa informācija slaidos ir iekopēta, nepielāgots noformējums Darbs sagatavots pavirši, netiek sniegtas atbildes uz jautājumiem Darbā nav jūtama izdoma, tas ir tradicionāls Darba veidošanā izmantotie informācijas avoti netiek norādīti
Share this...