Vārkavas vidusskolas bibliotēka ir skolas struktūrvienība, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem skolas skolēniem un skolas darbiniekiem.

 Bibliotēkas vadītāja: Melita Pastare Skolas bibliotēka piedāvā:
 e-pasts: melita59@inbox.lv Ι mācību grāmatas,
 mob. tālr.: 26194559 Ι metodisko literatūru skolotājiem,
 kontakttālrunis: 65326655 Ι uzziņu un nozaru literatūru,
 Darba laiks: P; O; T; C; P ( 8.00-16.00) Ι daiļliteratūru un literatūru bērniem,
Ι laikrakstus un žurnālus.
Bibliotēkā ir pastāvīgs interneta pieslēgums un WiFi. Bibliotēka piedāvā darbu ar standartprogrammām, ir printeris, skeneris un kopētājs.

Skolas bibliotēkas lasītāji var:

Ι iepazīties ar jaunāko daiļliteratūru;
Ι lasīt latviešu un citu tautu autoru darbus;
Ι lasīt žurnālus un avīzes;
Ι izmantot interneta pakalpojumus;
Ι aplūkot tematiskās izstādes;
Ι iepazīties ar ZPD materiāliem;
Ι izmantot bibliotēkas katalogus;
Ι saņemt uzziņas par interesējošu jautājumu;
Ι izmantot datora, printera, skenera un kopētāja pakalpojumus;
Ι izmantot LNB, Preiļu GB elektroniskos katalogus;
Ι saņemt konsultācijas pirmajām iemaņām darbā ar datoru;
Ι piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
Skolēniem dažādās vecuma grupās ir iespēja piedalīties “Bērnu žūrijas” eksperta lomā, izlasot un novērtējot  VKKF piedāvātās jaunākās bērnu grāmatas.

2018. gadā abonēti 17 preses vienības, pieejams novada informatīvais izdevums “Ozolupe”.

Finansēšanas avoti: pašvaldību budžeta finansējums, mērķdotācijas no valsts budžeta, sponsorējumi, ziedojumi. Bibliotēka sadarbojas ar Vārkavas novada Upmalas bibliotēku u. c. novada organizācijām