Vārkavas vidusskolas

klases audzinātāja stundās plānotās tēmas karjeras izglītībā

  1. / 2022. m. g.
Klase Tēmas nosaukums Sasniedzamais rezultāts Piezīmes
1. Profesiju daudzveidība. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs. Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi.  Zina nosaukt profesijas, kurās strādā cilvēki skolēna dzīvesvietā, un izprot viņu nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.
  Mani pienākumi ģimenē. Mani vaļasprieki. Mana sapņu profesija Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību.
Dienas režīms Prot izplānot savu dienas režīmu un tam sekot, paredzot laiku mācībām, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un atpūtai.
  Mācības – skolēna darbs Apzinās savu galveno pienākum mācīties, spēj mācīties patstāvīgi un koncentrējas mācību uzdevumu apguvei un izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā.

 Prot izmantot stundās apgūto ikdienā

  Karjeras vīzija Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, apgūst darba prasmes.
2. Mācības – skolēna darbs. Dienas režīms. Prot izplānot savu dienas režīmu. Spēj mācīties patstāvīgi, prot koncentrēties mācību uzdevumu pildīšanai un izprast savas aktivitātes nozīmi sekmīgā mācību procesā.
  Profesiju daudzveidība. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs.

 

Prot pastāstīt par savu vecāku darbu. Zina nosaukt profesijas, kuras var novērot savā apkārtnē un izprot to nozīmību vietējās sabiedrības dzīvē.
  Karjeras vīzija. Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas, apgūst darba prasmes.
  Mani vaļasprieki. Mana sapņu profesija.

 

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību.
3. Dažādās profesijas. Atpazīst profesiju pēc darba pienākumu aprakstiem vai demonstrējumiem, darbarīkiem, attēliem.
  Darba nozīme cilvēka dzīvē. Pēc dotajiem kritērijiem salīdzina, interpretē,, novērtē, analizē, novērtē informāciju par karjeras iespējām.
  Ko es gribu uzzināt par šo profesiju. Skolēni veido savu mazāk pazīstamo profesiju TOP. Gūst zināšanas, pauž savus uzskatus par vajadzībām un vēlmēm.
4. Manas darba spējas un sadarbības prasmes. Izrāda patstāvību savu lēmumu pieņemšanā. Apzinās savas darba spējas. Zina, kādi faktori veicina sadarbību.
  Mainīgā profesiju pasaule darba tirgū.    Atpazīst dažādu profesiju pārstāvjus un zina, kāda ir to loma sabiedrībā. Zina, kādas profesijas ir aktuālas darba tirgū.
  Profesiju daudzveidības prestižs un pievilcība. Apzinās katras profesijas specifiskās iezīmes un to lomu pārējo profesiju vidū.
5. Profesiju pasaulē. Izprot profesiju veidus un tajās veicamo darbu specifiku. Pētot profesiju daudzveidību, domā par savām nākotnes iespējām  savā pilsētā/novadā/ valstī.
  Noteiktas profesijas loma cilvēka dzīvē. Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju.
6. Iepazīsti sava novada uzņēmējus! Galdnieka profesija manā apkārtnē. Apmeklējot vietējo galdniecības uzņēmumu, iepazīstas  ar galdnieka darba specifiku ,dažādiem kokapstrādes instrumentiem un  darba apstākļiem. Diskutē par galdnieka profesijas iespējām, pieprasījumu, kā arī draudiem.
Informācijas komunikācijas tehnoloģijas  mūsu karjerā šodien un rīt. Noskaidro, kurās profesijās IKT ir neaizstājams darba rīks. Novērtē savas zināšanas IKT jomā.  Zina nosaukt skolas, kur sagatavo IKT speciālistus. Izpēta darba piedāvājumus un novērtē šīs profesijas pārstāvju pieprasījumu darba tirgū. Noskaidro, ko dara IT sistēmu administrators, IT programmatūras inženieris u.c. šīs nozares speciālisti.
Dažādu profesiju pieprasījums un noslogojums epidemioloģiskās situācijas laikā. Izpēta, noskaidro, kuru profesiju pārstāvji īpaši pieprasīti Covid epidemioloģiskās situācijas laikā, kuru profesiju pārstāvji  strādā klātienē, kuri- attālināti. Diskutē par attālinātā darba plusiem un mīnusiem.
Manas intereses un prasmes- piemērotākās profesijas rādītāji. Veic  pašizpētes testus, lai noskaidrotu sev piemērotāko profesiju. Zina, kādas ir mūsdienās pieprasītākās prasmes sabiedrībā. Apzinās , ko grib, un ko var
Mans nākotnes CV un motivācijas vēstule. Padomā par savu nākotnes profesiju, noskaidro skolas, kur to var apgūt. Iedomājas sevi pēc vairākiem gadiem  un uzraksta iespējamo  CV un motivācijas vēstuli.
Iedvesmas stāsts,, Mans ceļš uz manu pašreizējo profesiju”. Intervē kādu apkārtnē pazīstamu cilvēku, uzņēmēju, izzinot viņa karjeras ceļu.
Mācīšanās prasmes un sasniegumi. Izvērtē un dokumentē rakstiski savus sasniegumus šajā mācību gadā.

Izvērtē savu attālināto mācību darbu, norādot tā plusus un mīnusus.

 

7. Mani plāni šim gadam.  Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un intereses, samēro savas intereses un spējas, personīgās īpašības un vērtības.

 

Karjera un tās plānošanas pamatnosacījumi. Apzinās karjeras nozīmi cilvēka dzīvē un saprot karjeras plānošanas pamatnosacījumus.

 

Mērķis un starpmērķi. Ir apgūtas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu.

 

Laiks un profesijas. Ir apzināta informācija par darba tirgus perspektīvām, kas ļauj izšķirties par attiecīga lēmuma pieņemšanu karjeras izvēlē. 

 

Darba loma un izglītība kā vērtība manā dzīvē. Apzinās izglītību kā vērtību
8. Mani plāni šim gadam. Ir objektīvi izvērtējis, pārzina savus dotumus, spējas un intereses, samēro savas intereses un spējas, personīgās īpašības un vērtības.
Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju
Mērķis un starpmērķi. Apgūst plānošanas prasmes un trenē spēju uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu
Laiks un profesijas. Ir apzināta informācija par darba tirgus perspektīvām, kas ļauj izšķirties par attiecīga lēmuma pieņemšanu karjeras izvēlē.
Brīvais laiks un tā izmantošana. Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām un vēlmēm atbilstošāko.
9. Izglītības vērtība. Izprot saistību starp izglītību ,profesiju un nodarbinātību.
Nākotnes profesija. Karjeras tests. Saprast, kuri mācību priekšmeti var izšķirt turpmāko likteni. Apzinās karjeras nozīmi cilvēka dzīvē un saprot karjeras plānošanas pamatnosacījumus.
Profesiju daudzveidīgā pasaule. Pārgājiens. Iepazīšanās ar daudzveidīgajām profesijām laukos, zemnieku saimniecībā.
Ir izdarījis izvēli. Individuālā karjeras plāna izveide. Izlasīt visu informāciju par savu nākotnes profesiju (3 iespējām, ko piedāvāja testa rezultāti).Ir apgūtas plānošanas prasmes un veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu.

Prot pieņemt ar karjeras izvēli saistītus lēmumus.

Ir izveidota un regulāri tiek papildināta savu sasniegumu mape.

12. Profesijas izvēles psiholoģiskie aspekti un motīvi. ( 2 nodarbības)  Izprot izvēles nozīmi tālākā dzīves norisē. Izvērtē savas rakstura iezīmes, psiholoģisko noturību.

 

  Pieprasītāko profesiju TOP 10 Latvijā. LIAA informācijas analīze.  Iegūta informācija par nākotnē prognozēto profesiju piepraījumu.

 

 

  Darba loma un izglītība kā vērtība manā dzīvē Apzinās izglītību kā vērtību.

 

  Plānošana. Izvēlētās profesijas apguves iespējas. Individuālā plāna īstenošana, termiņi. ( 2 nodarbības)    Apkopota informācija par profesiju, pilnveidotas plānošanas prasmes.

 

  Piedalīšanās izstādē – Skola 2021.   Iegūst detalizētu un precīzu informāciju par mācību iestādēm.

 

 

 

Sastādīja: Klašu audzinātāju MK vadītāja H. Ērgle